Yönetmelik

Anasayfa \ Yönetmelik 1481 25.Mar.2016

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE LİDERLİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesine bağlı olarak kurulan Düzce Üniversitesi Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (LİDERİM): Düzce Üniversitesi Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitelerde liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla bilimsel konferanslar ve seminerler düzenlemek.

b) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla kişilere ihtiyaç duyulan alanlarda

liderlik, yöneticilik, yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve benzeri konularda eğitim programları düzenlemek.

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve şahısların talebi halinde danışmanlık, koçluk ve mentorluk

hizmetlerini yürütmek.

ç) Yurt içindeki ve dışındaki bilimsel ve akademik kurumlarla işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası

bilimsel toplantılar düzenlemek.

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve şahısların talebi halinde Merkezin sorumluluk alanına giren

konularda araştırmalar yapmak.

e) Liderliğe yönelik eğitimlerin, bilgilerin ve deneyimlerin paylaşıldığı bir ağ (network) oluşturmak.

f) Liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

 

Merkezin faaliyet alanları

 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacı ile ilgi alanına giren konularda programlar düzenlemek ve proje işbirlikleri yürütmek.

b) Yükseköğretim, ekonomi, sanayi ve benzeri alanlarda kadın liderliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar

yürütmek.

c) Liderlik ve yönetim süreçleri ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda

bulunmak, işbirliği yapmak, danışmanlık ve veri sağlamak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve şahısların talebi üzerine araştırmalar yapmak, ulusal ve

uluslararası düzeyde çalışmalar yürütmek.

d) Üniversitenin Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içerisinde sertifika

programları düzenlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b)Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

 

Müdür

 

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için

görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü değiştirebilir. Müdürün altı aydan daha fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

 (4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekâlet eder.

 

Müdürünün görevleri

 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerle işbirliği yapmak.

d) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

 

Yönetim Kurulu

 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunda, Müdürü ve yardımcıları dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usul ve esaslarla yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık olmak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

Yönetim Kurulunun görevleri

 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili programların hazırlanması ve planlanması, programlara katılım koşullarını belirlemek.

b) Yürütülecek faaliyetlere ilişkin destek sağlayacak birimlerle, öğretim elemanlarıyla ve idari personelle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek ve Müdüre sunmak.

d) Düzenlenecek programlar ile bu programlar sonunda katılım, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek.

 

Danışma Kurulu

 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversiteye bağlı her bir fakülte dekanı, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürünün Müdüre bildireceği öğretim elemanları arasından en fazla dört ve Üniversite dışından (özel/kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları) en fazla dört (4) kişi olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevlendirilir. Görevi sona eren üyenin yerine, aynı usulle yeni bir görevlendirme yapılır.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur, Müdür tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onaylanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.