Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE LİDERLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN

FONKSİYONEL GÖREV TANIMLARI

I.Kuruluşu, Yetki, Görev ve sorumlulukları

Düzce Üniversitesi Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DÜKAM) 27 Kasım 2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE LİDERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ”ne göre görevleri şunlarıdır:

 

1. Merkez Müdürü: Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü değiştirebilir. Müdürün altı aydan daha fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekâlet eder. Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

 1. Merkezi temsil etmek.
 2. Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
 3. Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
 4. Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve
 5. Rektörlüğe bağlı bölümlerle işbirliği yapmak.
 6. Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak
 7. Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

 2.Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda, Müdürü ve yardımcıları dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usul ve esaslarla yeni üyeler görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık olmak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 

 1. Merkezin faaliyetleriyle ilgili programların hazırlanması ve planlanması, programlara katılım koşullarını belirlemek.
 2. Yürütülecek faaliyetlere ilişkin destek sağlayacak birimlerle, öğretim elemanlarıyla ve idari personelle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.
 3. Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
 4. Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek ve Müdüre sunmak.
 5. Düzenlenecek programlar ile bu programlar sonunda katılım, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek.

 3. Danışma Kurulu: Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversiteye bağlı her bir fakülte dekanı, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürünün Müdüre bildireceği öğretim elemanları arasından en fazla dört ve Üniversite dışından (özel/kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları) en fazla dört (4) kişi olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevlendirilir. Görevi sona eren üyenin yerine, aynı usulle yeni bir görevlendirme yapılır. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Danışma kurulunun görevleri şunlardır:

Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda Yönetim Kuruluna danışmanlık

yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur, Müdür tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onaylanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

 

II. Fonksiyonel Görev Dağılımları

Merkez Müdürü:

 1. Merkezi temsil etmek,
 2. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
 3. Merkezin çalışmalarını düzenlemek, yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
 4. Müdür yardımcılarını Rektöre önermek,
 5. Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
 6. Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
 7. Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,
 8. Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

İdari Personel:

 1. Görevli olduğu birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.
 2. Kendisine havale edilen yazıları ve diğer işlemleri usulüne uygun biçimde ve zamanında  sonuçlandırmak, önerilerde bulunmak.
 3. Yazı ve metinleri bilgisayar ortamında hazırlamak.
 4. Görev yaptığı servisin dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak.
 5. Verileri doğru ve süratli bir şekilde bilgisayara girmek ve doğruluğunu kontrol etmek.
 6. Kendisine teslim edilen araç ve gereci korumak, bakımını yaptırmak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak.
 7. Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını  ve ilgili resmi yazıları  yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak.
 8. Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak.
 9. Merkezin EBYS Temsilciliği işlerini yürütmek.
 10. Personelin izin işlemlerini takip etmek.
 11. Personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak.
 12. Personelin yurt içi yada yurt dışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak.
 13. Amiri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.